Dobrodošli na spletni strani www.monetic.si.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da ste prebrali pogoje uporabe, da jih razumete, se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate. Zato vam priporočamo, da vsebino v nadaljevanju skrbno preberete.

MONETIC, poslovne storitve, d.o.o. na tej spletni strani objavlja oglase vseh nepremičnin, ki so naprodaj.

MONETIC prodaja nepremičnine preko zbiranja ponudb, kjer so ponudniki vabljeni k oddaji svoje ponudbe kontaktni osebi navedeni v oglasu posamezne nepremičnine. Ponudbe morajo vsebovati ime in priimek ponudnika, ponujeno ceno, veljavnost ter podpisano izjavo, ali ponudnik kupuje nepremičnino zase oziroma deluje v imenu tretje osebe. V najkrajšem možnem času bomo obravnavali vsako ponudbo posebej.

Cena v oglasu je oglaševana cena in za prodajalca ne pomeni zavezujoče ponudbe. Prodajalec bo sklenil pogodbo z najboljšim ponudnikom. 

Prodajalec se pridržuje pravico, da kadarkoli  spremeni način prodaje. V primeru drugačnega načina prodaje bodisi z javnim razpisom ali dražbo bodo pogoji razpisa / dražbe (datum za oddajo ponudb, datum dražbe, višina varščine, izhodiščna cena itd.) posebej objavljeni. Prodajalec v nobenem trenutku prodajnega postopka ni zavezan k sprejemu katerekoli ponudbe ne glede na ponujeno ceno ali obliko ponudbe, niti se v nobenem trenutku prodajnega ali oglaševanega postopka, vse do izrecne sklenitve prodajne pogodbe, ne more šteti, da je prodajalec katerokoli ponudbo sprejel. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica prodajnega postopka in sicer ob kateremkoli času, ne da bi bil v zvezi s tem kateremu koli ponudniku ali drugi osebi dolžan navajati razloge za preklic in brez kakršnekoli odgovornosti za škodo, ki bi katerikoli osebi v zvezi s tem lahko nastala. Prodajalec lahko kadarkoli postopek ponovi ali ga podaljša.

MONETIC pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«. Hkrati si pridržujemo izključno pravico, da zavrnemo vse prispele ponudbe in ponovimo oziroma podaljšamo postopek prodaje.

Pridržujemo si pravico posodabljanja, spreminjanja ali brisanja informacij na tej spletni strani. V primeru neskladij med informacijami, objavljenimi v angleškem jeziku in njihovo slovensko različico, prevlada slovenska različica. Podatki na tem spletnem mestu so informativne narave.