MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o.  zaračunavata storitve, ki jih opravljata in so navedene priloženem ceniku, če ni z medsebojnim sporazumom z uporabnikom dogovorjeno drugače.                                      

Poleg nadomestil za posamezne storitve v ceniku lahko družbi MONETIC d.o.o. in TCV d.o.o. zaračunata tudi naslednje dejanske stroške:

  1. poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke s povratnico, poštnino za pakete, stroške materiala za pakiranje, transportne stroške in stroške za druga opravila s pošiljkami ter stroške poštnine za pošiljanje izpiskov strank;
  2. stroške brzojavnih in SWIFT sporočil in stroške telefonskih pogovorov v mednarodnem prometu, stroške nakazil v tujino;
  3. takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje MONETIC po nalogu oziroma za račun komitenta;
  4. sodne stroške, stroške pravnega zastopanja, protest, menična tožba in podobno;
  5. stroške za delo zunanjih sodelavcev;             
  6. stroške izvedeniškega poročila, strokovnega mnenja za pridobitev lizing storitev po predhodnem sporazumu s prosilci;
  7. potne stroške oziroma dejanske stroške, ki so nastali zaradi izterjave;
  8. druge dejanske stroške, ki niso zgoraj navedeni, če je to urejeno s posebnim sporazumom med pogodbenimi partnerji.                           

Cenik storitev